Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Konkurs — fischer sam w domu

Kategoria:
Bezpieczny montaż

Jest wiele świątecznych tradycji, a jedną z nowocześniejszych jest coroczne oglądanie przygód małego chłopca, który został w Wigilię sam w domu. Na profilu Facebook fischer Polska ruszył konkurs z nagrodami związany z bożonarodzeniowym hitem filmowym.

Konkurs — fischer sam w domu

Świąteczna tradycja

Chociaż od premiery „Kevina samego w domu” minęło prawie 30 lat i każdy z nas oglądał ten film już kilku lub kilkunastokrotnie, to rokrocznie zasiadamy w święta przed telewizorem, by na nowo śmiać się z pułapek i żartów głównego bohatera. Sprawa jest na tyle poważna, że gdy w 2010 roku telewizje zapowiedziały, że nie wyemitują filmu w święta, 90 tysięcy osób podpisało się pod petycją o zmianę ramówki i dopełnienie tradycji.

 

Konkurs z nagrodami

W związku z tym zwyczajem mamy dla Was świąteczny konkurs z nagrodami fischer sam w domu!

 

 

Napiszcie, jakie produkty fischer przydałyby się Kevinowi podczas obrony domu.

Wytłumaczcie też, dlaczego i w jaki sposób by ich użył.

 

 

Autorów najzabawniejszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi nagrodzimy zestawami mocowań fischer, które przydadzą się przy noworocznych remontach i innych realizacjach!

 

Odpowiedzi umieszczajcie pod postem konkursowym - macie czas do 22.12.2019!

 

 TUTAJ LINK DO POSTA

 

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

 

Pułapki Kevina

Mały chłopiec z Chicago wykazał się niesamowitymi umiejętnościami i pomysłowością, można go więc uznać za prawdziwego majsterkowicza! Produkty fischer na pewno przydałyby się w obronie domu – Kevin mógłby zamocować drzwi do framugi za pomocą wkrętów Power-Fast, zawiesić pod sufitem puszkę z farbą dzięki DUO Power… Na jakie pomysły wpadniecie Wy? Czekamy!

 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „fischer sam w domu” (dalej jako „Konkurs”)

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest fischer Polska Sp. z o.o., ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków
KRS: 0000163317, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, NIP: 679-22-16-060 Kapitał zakładowy: 5 700 000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Koordynatorem Konkursu organizowanego na zlecenie Organizatora jest WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON 021854740, NIP: 8943038718, w dalszej części Regulaminu zwany „Koordynatorem”.
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki fischer oraz jej produktów z linii DUO.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Facebook, na fanpage fischer group PL (https://www.facebook.com/fischerPolska) zwanym dalej „Fanpage”.
7. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Facebook (dalej jako “Uczestnik”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora i Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

 

 

§ 3. Nadzór nad prawidłowością Konkursu

 

 

Organizator, przed rozpoczęciem Konkursu, powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora i Koordynatora. Zadaniem Komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za:
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzców z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

 

 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 13.12.2019 r. od godz. 15:00 do 22.12.2019 r. do godz. 23.59 wykonać zadanie konkursowe. Jeśli nie wpłynie odpowiednia liczba zgłoszeń, Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu.
2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage’u fischer group PL komentarza z odpowiedzią na pytanie: „Jakie produkty fischer przydałyby się Kevinovi podczas obrony domu - dlaczego i w jaki sposób by ich użył.” (dalej jako: „Komentarz”). Spośród wszystkich prawidłowo zamieszczonych Komentarzy w okresie trwania Konkursu, Komisja wybierze trzech zwycięzców.
3. Zamieszczone Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Uczestnik zamieszczając Komentarz w ramach Konkursu, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, 10-letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego Komentarza przez Organizatora, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publiczne wystawianie i rozpowszechnianie, w tym poprzez publikację w Internecie, w kanałach social mediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, marki fischer, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań Komentarza, a w szczególności jego przeróbek i adaptacji.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić więcej niż jeden Komentarz, przy czym może być mu przyznana tylko jedna nagroda.
6. Z chwilą umieszczenia Komentarza w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Komentarz nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do jego zamieszczenia i upublicznienia.

 

 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

 

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
2. Spośród wszystkich prawidłowych umieszczonych Komentarzy Komisja wyłoni najlepszy, najciekawszy i najbardziej kreatywny, a jego autorowi zwanemu w dalszej części Regulaminu „Zwycięzcą” przyzna nagrodę opisaną w § 6 ust. 1a.
3. Do dnia 30.12.2019 r. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o wygranej poprzez wysłanie informacji na prywatny profil danego Zwycięzcy na serwisie społecznościowym Facebook w terminie do dnia 30.12.2019 r. z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, e-mail Koordynatora: m.nowak@wills.pl.
4. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Zwycięzce oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia wszystkich Zwycięzcy, który spełina wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 6. Nagrody.

 

 

1. W ramach Konkursu dla Zwycięzców przeznaczone są zestawy nagród: zestawy mocowań fischer. Łączna wartość jednego zestawu to 120 zł. Łączna wartość nagród w konkursie to 360 zł
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 5 ust. 3-4.
4. Celem otrzymania Nagrody, Zwycięzca musi przekazać do Koordynatora następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.
Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według wzoru "[10/9*X] – X". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z powyższego wzoru, wstępna kwota podatku to: 40 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się Laureat.

 

 


§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

 

 

Organizator i Koordynator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników Konkursu.

 

 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Koordynatora na adres: WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs Wakacyjny montaż z fischer”. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania Zwycięzców listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji, który stanowi wyraz subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

 


§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną udostępnienia danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie.
5. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
6. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym Koordynatorowi Konkursu, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych Organizatora, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Organizator lub Koordynator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
9. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

 


Regulamin obowiązuje od 13.12.2019 r.

Zobacz też