Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Konkurs z „Akademią fischer”

Kategoria:
Mocowania w pustych przestrzeniach ,
DIY,
Mocowania uniwersalne

Najnowszy, 4. odcinek „Akademii fischer” opowiada o innowacyjnym mocowaniu do płyt budowlanych, czyli DUOBLADE. Oprócz dawki wiedzy i testów mamy dla Was konkurs z nagrodami! Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod 4. odcinkiem „Akademii fischer” na YouTube.

Sprawdź produkty użyte w poradniku

Samowiercący kołek DUO Blade

Mocowanie do płyt g-k

Mocowanie DUOTEC

Kołek uniwersalny DUOPOWER 5 x 25

Konkurs z „Akademią fischer”

Akademia fischer – odcinek 4.

Tym razem Norbert wziął pod lupę najnowszą innowację z rodziny DUOLINEsamonawiercający kołek do płyt budowlanych DUOBLADE.

 

Ten mały kołeczek, który tu widzicie, to przełom na rynku mocowań do płyt budowlanych – w taki sposób prowadzący przestawia bohatera odcinka.

 

Seria analiz i testów pokazuje, jak działa DUOBLADE, skąd pochodzą jego właściwości i do jakich zastosowań będzie się nadawał. Zobaczcie sami!

 

 

 

Konkurs z nagrodami

Jak zauważyliście podczas oglądania filmu, mamy dla Was konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

 

„Co łączy DUOBLADE i mocowania ze stolika?”

 

konkurs

 

Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod filmem konkursowym na YouTube, czyli pod 4. odcinkiem „Akademii fischer”https://youtu.be/q4hsSrIfN4c

 

Do wygrania jest 10 PROFI-BOXów DUOPOWER dla 10 najszybszych odpowiedzi!

 

Konkurs trwa od 24.09 do 8.10 tego roku. Więcej szczegółów w regulaminie, dostępnym poniżej.

 

Powodzenia!

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „DUOBLADE” (dalej jako „Konkurs”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Organizatorem Konkursu jest fischer Polska Sp. z o.o., ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków
KRS: 0000163317, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śr
ódmieścia, NIP: 679-22-16-060 Kapitał zakładowy: 5 700 000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Koordynatorem Konkursu organizowanego na zlecenie Organizatora jest WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON 021854740, NIP: 8943038718, w dalszej części Regulaminu zwany „Koordynatorem”.

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki fischer.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu YouTube, na kanale fischer – systemy zamocowań (https://www.youtube.com/channel/UCw_w9sAHwERItYnHowX05tA) zwanym dalej „Kanałem”.

7. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis YouTube.

9. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube, dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms. Uczestnicy mogą zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pl/communityguidelines.html.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie YouTube (dalej jako “Uczestnik”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora i Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

 

 

§ 3. Nadzór nad prawidłowością Konkursu

 

Organizator, przed rozpoczęciem Konkursu, powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora i Koordynatora. Zadaniem Komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za:

a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;

b. Zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzców z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

c. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

 

  

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 24.09.2019 r. do 8.10.2019 r. wykonać zadanie konkursowe. Jeśli nie wpłynie odpowiednia liczba zgłoszeń, Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem filmem w serwisie YouTube na Kanale komentarza z odpowiedzią na pytanie: „W jaki sposób, DUOBlade łączy mocowania ze stolika?” („Komentarz”). Pierwsze 10 poprawnych odpowiedzi zostanie nagrodzonych Nagrodami.

3. Zamieszczone Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Uczestnik zamieszczając Komentarz w ramach Konkursu, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, 10-letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego Komentarza przez Organizatora, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publiczne wystawianie i rozpowszechnianie, w tym poprzez publikację w Internecie, w kanałach social mediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, marki fischer, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań Komentarza, a w szczególności jego przeróbek i adaptacji.

5. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić więcej niż jeden Komentarz, przy czym może być mu przyznana tylko jedna nagroda za prawidłową odpowiedź nadesłaną jako pierwsza.

6. Z chwilą umieszczenia Komentarza w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Komentarz nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do jego zamieszczenia i upublicznienia.

 

 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.

2. Spośród wszystkich prawidłowych umieszczonych Komentarzy Komisja wyłoni 10 pierwszych, a ich autorom zwanym w dalszej części Regulaminu „Zwycięzcami” przyzna nagrodę opisaną w § 6 ust. 1a.

3. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o wygranej poprzez Komentarz pod filmem konkursowym w serwisie YouTube w terminie do dnia 10.10.2019r. z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, e-mail Koordynatora: m.nowak@wills.pl.

4. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Zwycięzce oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia wszystkich Zwycięzców, którzyspełnią wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 6. Nagrody.

 

1. W ramach Konkursu dla Zwycięzców przeznaczone są PROFI BOXy DUOPOWER

Wartość jednego PROFI BOXa to 90 zł. Łączna wartość nagród w konkursie to 900 zł

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 5 ust. 3-4.

4. Celem otrzymania Nagrody, Zwycięzca musi przekazać do Koordynatora następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.

Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według wzoru "[10/9*X] – X". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z powyższego wzoru, wstępna kwota podatku to: 10 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się Laureat.

 

 

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

 

Organizator i Koordynator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników Konkursu.

 

 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Koordynatora na adres: WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs Wakacyjny montaż z fischer”. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania Zwycięzców listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

3. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji, który stanowi wyraz subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

 

 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Koordynator. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną udostępnienia danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie.

5. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.

6. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym Koordynatorowi Konkursu, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych Organizatora, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Organizator lub Koordynator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.

9. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

 

 

Regulamin obowiązuje od 24.09.2019

 

Zobacz też